با تشکر از اینکه تصمیم گرفتید از خدمات زبان پلاس استفاده کنید، لطفاً برای پرداخت هزینه ها از یکی از شماره حساب های زیر استفاده کنید.

بانک ملی

شماره کارت:  ۶۰۳۷۹۹۱۴۵۰۲۴۰۶۵۴

شماره حساب: ۰۳۰۳۶۸۸۷۲۹۰۰۷

شماره شبا: IR37 0170 0000 0030 3688 7290 07

بانک ملت

شماره کارت:  ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۹۶۹۱۶۱۵

شماره حساب: ۵۰۱۱۴۳۲۸۲۷

شماره شبا: